Regulamin

Właściciel serwisu zobowiązuje wszystkich użytkowników serwisu do przeczytania oraz zaakceptowania niżej wymienionych Ogólnych Warunków Umowy (w skrócie OWU) przed zarejestrowaniem.

Niniejsze warunki zostały opublikowane (01.10.2014 r.) i obowiązują od (01.10.2014 r.).

Art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.kraina-doznan24.pl

2. Kontakt z administratorem serwisu jest możliwy pod następującym adresem e-mail: info@kraina-doznan24.pl

3. W sprawach nieuregulowanych w przepisach niniejszego regulaminu co do obowiązków administratora serwisu oraz zasad ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usługi, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 18.07.2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. Z 2002r., Nr 144, poz. 1204), w pozostałym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997r., Nr 133, poz. 883).

Art. 2 PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Użytkownikami serwisu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

2. Z chwilą rejestracji użytkownika w serwisie i akceptacji przez niego warunków niniejszego regulaminu następuje zawarcie umowy o świadczenie usług pomiędzy administratorem serwisu a użytkownikiem serwisu.

3. Możliwość dodawania ogłoszeń w serwisie posiada tylko w pełni zarejestrowany użytkownik.

4. Mozliwość przeglądania zawartości serwisu posiada tylko w pełni zarejestrowany użytkownik.

5. Zakazane jest wykorzystywanie serwisu w sposób niezgodny z jego celem.

6. Zakazane jest wykorzystywanie serwisu dla celów sprzecznych z prawem polskim lub międzynarodowym, w tym w szczególności dostarczanie przez zarejestrowanego użytkownika serwisu treści o charakterze bezprawnym w ogłoszeniach lub innej formie, z uwzględnieniem treści które mogą zostać uznane jako obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich (w szczególności prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, majątkowe lub osobiste), dobra osobiste osób trzecich, obrazujące lub propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.

7. Zakazane jest w tytułach oraz opisach ogłoszeń podawania jakichkolwiek danych kontaktowych lub danych personalnych, linków do stron internetowych oraz podobnych czynności. Kontakt z autorem ogłoszenia możliwy jest tylko poprzez prywatną wiadomość, co umożliwia niniejszy serwis.

8. Zakazane jest wykorzystywanie ogłoszeń lub innych źródeł informacji dostępnych w serwisie do promocji lub reklamy innych stron internetowych.

9. Użytkownicy serwisu zobowiązani są do nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę administratora serwisu, innych użytkowników serwisu lub osób trzecich.

10. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności ogłoszenia z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie. Jeżeli ogłoszenie nie spełnia wymogów określonych w niniejszym regulaminie administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia z serwisu.

Art. 3 WARUNKI REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW

1. Aby zarejestrować się w serwisie sex ogłoszeń, należy dokonać płatności wybranym prez użytkownika kanałem płatności (SMS lub przelew).

2. Po dokonaniu opłaty rejestracyjnej, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail wysyłany zostanie link aktywacyjny do profilu użytkownika. Po dokonaniu aktywacji, użytkownik staje się w pełni autoryzowanym członkiem serwisu.

3. Wskutek rejestracji zarejestrowany użytkownik otrzymuje prawo do zamieszczania darmowych sex ofert oraz kontaku z autorem danego ogłoszenia.

4. Konto zarejestrowanego użytkownika daje możliwości zarządzania ogłoszeniami powiązanymi z kontem.

5. Zabrania się podawania przez użytkownika serwisu nazwy użytkownika, która może zostać uznana za sprzeczną z prawem, obraźliwą, naruszającą dobra osobiste osób trzecich, obrazującą lub propagującą przemoc, nienawiść, dyksryminację rasową, kulturową, etniczną, regilijną itp.

6. Za skutki wynikające z udostępnienia swojego konta osobie trzeciej odpowiedzialność ponosi właściciel konta.

7. Każde konto założone w serwisie sex ogłoszeń posiada bezterminowy termin ważności.

Art. 4 WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ W SERWISIE

1. Poprzez dodanie ogłoszenia zarejestrowany użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w szczególności fotografie i dane osobowe, które są elementem ogłoszenia są prawdziwe, zgodne z aktualnym stanem faktycznym oraz że przedstawiąją one osobę, której numer dane kontaktowe zostały podane w ogłoszeniu.

2. Użytkownik serwisu oświadcza, że zamieszczane treści w ogłoszeniu nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, majątkowych lub osobistych. Użytkownik zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w ramach ogłoszenia materiału w każdej zamieszczonej formie.

Art. 5 DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Użytkownik z chwilą rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora zgodnie z warunkami określonymi w polityce ochrony prywatności.

2. Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektoniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Dane osobowe oraz wszelkie inne informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez administratora serwisu wyłącznia do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z użytkownikiem oraz zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.

4. Rejestrując się w serwisie sex ogłoszeń użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych ora statystycznych.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i sprawdzania danych osobowych przesłanych przez użytkownika poprzez przesłanie przez niego kserokopii dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Art. 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu, wywołane siłą wyższą – zakłócenia nie spowodowane działaniami administratora.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez użytkowników serwisu.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystywanie przez nich danych użytkowników zniegodnie z celem działania serwisu.

Art. 7 PRZEPISY DODATKOWE

1. Opłata w formie SMS za rejestrację w serwisie i bezterminowe korzystanie z konta wynosi 11,07 zł brutto z VAT. Użytkownik opłaty dokonuję poprzez wysłanie odpowiedniego kodu SMS i aktywację otrzymanego numeru PIN na stronie głównej serwisu.

2. Opłata w formie przelewu za rejestrację w serwisie i bezterminowe korzystanie z konta wynosi 10,00 zł brutto z VAT. Użytkownik opłaty dokonuję poprzez realizację przelewu dowolnym kanałem płatności na stronie www.dotpay.pl. Po odnotowaniu płatności (max. 10 minut od momentu dokonania transakcji) użytkownik otrzymuje dane do konta. Użytkownik zobowiązany jest podać w formularu rejestracyjnym aktualny oraz poprawny adres e-mail.

3. Opłata za dodanie promowanego ogłoszenia w serwisie wynosi 3,69 zł brutto z VAT. Użytkownik opłaty dokonuje poprzez wysłanie odpowiedniego kodu SMS bądź realizację przelewu.

4. Serwis sex ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak kontaktu lub odzewu ze strony sponsorki na wiadomości wysyłane przez innych użytkowników.

Art. 8 REKLAMACJE

1. Reklamacje i zażalenia związane z jakością świadczenia usług przez administratora serwisu lub zarzutem osoby trzeciej należy składać drogą e-mailową na adres: info@kraina-doznan24.pl

2. Administrator serwisu zobowiązuje się rozpatrzyć każda reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź zostanie wysłana na adres z którego dotarła reklamacja.

3. Reklamacje związane z obsługą kodów należy składać bezpośrednio do firmy obsługującej płatności SMS znajdującej się pod adresem www.dotpay.pl .

Art. 8 PRZEPISY KOŃCOWE

1. Jeżeli powyższe zasady są dla Ciebie sprzeczne, zostajesz pozbawiony procesu rejestracji w serwisie.

2. Jeżeli dokonałeś rejestracji w niniejszym serwisie, wówczas jednoznacznie oświadczasz, że zapoznałeś się z całym regulaminem i zgadzasz się z każdym jego punktem. Jego nieznajomość nie zwalnia od jego przestrzegania.